Tuulas Garnbod

Om

Tuulas Garnbod i Mariestad finns numera enbart som nätbutik. Fokus på sockgarner med ett brett sortiment av
andra garnkvalitéer - fler nyheter är alltid på väg in!

Tuulas Garnbod startade som nätbutik 2012.

Mitt fokus ligger på sockgarner men det finns många fler garnkvalitéer
och olika tillbehör till ditt handarbete.
 Broderi-kit finns i  sortimentet!

Känn dej varmt välkommen att titta in i nätbutiken! Skicka eventuella frågor eller funderingar du har till mig på:

tuula@tuulasgarnbod.se

 så svarar jag så snart jag kan!

Tuula
JohansenButikens köp- och leveransvillkor

Swish: 1233398773
BG: 861-8613

Pri­ser
Al­la pri­ser anges in­klu­si­ve svensk moms för när­va­ran­de 25 %.
Vi re­ser­ve­rar oss för ev. moms­höj­ning­ar el­ler and­ra pris­för­änd­ring­ar som vi in­te kan rå­da över.

Le­verans­vill­kor  Leverans endast inom Sverige. Du ska  ha fyllt 18 år när du gör din beställning.
Ditt paket skickas härifrån första vardagen efter att din beställning blivit mottagen.

Am­bi­tionen är att le­ve­re­ra er be­ställ­ning så snabbt som möj­ligt.
Allt vi har i la­ger skic­kas se­nast da­gen ef­ter be­ställ­ning.
Vi kan in­te bli an­sva­ri­ga att le­ve­re­ra en pro­dukt som är slut­såld el­ler ut­gång­en ur sor­ti­men­tet.
Skul­le en pro­dukt in­te gå att le­ve­re­ra så med­de­lar vi det via E-​post.

Le­ve­rans­sätt: Fraktfritt vid köp över 499 kronor, annars enhetsfrakt 55 kr.
Pro­duk­ter­na le­ve­re­ras med hjälp av Pos­ten.
Post­pa­ket häm­tar du själv på post­ens ut­läm­ningsstäl­le un­der nor­ma­la öp­pet­ti­der.

Öp­pet Köp
Vi har all­tid 14 da­gars öp­pet köp!
Pro­duk­ter­na mås­te re­tur­ne­ras och får ej va­ra ska­da­de.
Kvit­to el­ler ko­pia på fak­tu­ra/frakt­se­del mås­te all­tid med­sän­das. Kun­den be­ta­lar all­tid re­tur­frak­ten.
Re­tu­rer som skic­kas mot ef­ter­krav/post­för­skott lö­ses ej ut. För att kö­pet ska hä­vas mås­te va­ran va­ra oss till­han­da in­om des­sa 14 da­gar.
Kon­tak­ta oss vid tvek­sam­he­ter: tuula@tuulasgarnbod.se

Re­kla­ma­tion
Vi tilläm­par kon­su­ment­köpla­gen vid al­la fall av re­kla­ma­tio­ner.
Vi åtar oss na­tur­ligt­vis att by­ta fel­ak­ti­ga el­ler tra­si­ga pro­duk­ter.
Syn­li­ga fel ska an­mä­las di­rekt till chauf­fö­ren el­ler till post­kon­to­ret. Lös i så­da­na fall in­te ut pa­ke­tet.
Dol­da fel mås­te an­mä­las till oss in­om 3 da­gar.

Re­ser­va­tion
Vi re­ser­ve­rar oss mot fel­ak­tig­he­ter i pris­lis­ta och in­ne­håll på webb­si­dan.
Färgavvikelser kan förekomma på bilderna i nätbutiken.